Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer; 
3. Dag: kalenderdag; 
4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. 
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt, in dit geval The Road Not Taken BV; 
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen. 
9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer. 
 
Artikel 2 – Gegevens onderneming 
Het theBeauvoir merk, website en webshop zijn eigendom van: 
 
The Road Not Taken BV
BE 0719726439 
Nachtegalenstraat 28 
2300 Turnhout 
België 
 
Bankgegevens: 
KBC Bank 
IBAN: BE56 7310 4708 5488 
BIC: KREDBEBB 
 
www.thebeauvoir.com 
contact: info@thebeauvoir.com 
 
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid  
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van The Road Not Taken BV en op elke tot stand gekomen overeenkomst, op afstand of op andere wijze, en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand of op andere wijze wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand of op andere wijze wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand of op andere wijze elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand of op andere wijze wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand of op andere wijze wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kostenloos zullen worden toegezonden. 
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert. 
5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
 
Artikel 4 - Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod is vrijblijvend. The Road Not Taken BV is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. 
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 
4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. The Road Not Taken BV kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.  
6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
– de prijs inclusief BTW; 
– de eventuele kosten van verzending en betaling; 
– de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn; 
– het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht; 
– de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
– of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is; 
– de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen. 
 
Artikel 5 - De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument een bevestigingsbericht ontvangen heeft van de bestelling via elektronische weg, een mondelinge bevestiging in geval van verkoop op een andere wijze dan elektronisch, en nadat de betaling ontvangen werd. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen van feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren. 
5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.  
 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. 
2. Enkel producten die zich in de originele, ongeopende en onbeschadigde verpakking bevinden (inclusief etiketten), én aankoopbewijs of factuur, worden teruggenomen. Gebruikte producten worden in geen geval teruggenomen. 
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen op schriftelijke wijze, gericht aan het adres van The Road Not Taken BV. De producten/het product waarvan sprake, dient binnen de 20 kalenderdagen op het adres van The Road Not Taken BV te arriveren. De producten/het product dien te arriveren zoals bepaald in lid 2. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.  
4. Indien de klant na afloop van de in lid 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht respectievelijk het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.  
 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping  
1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. 
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode. 
 
Artikel 8 - De prijs 
1. De prijs op de thebeauvoir.com webshop wordt steeds uitgedrukt in euro en is inclusief BTW, maar exclusief de eventuele kosten voor verzending en betaling. 
 
Artikel 9 - Betaling 
1.  De betaling is mogelijk via: 
 – Bancontact 
 – Maestro 
 – Ideal (enkel voor aankopen vanuit Nederland) 
 – Visa 
 – Mastercard 
 
2. De consument erkent en aanvaardt de betaling van alle kosten voor verzending, betaling en verhandeling, de BTW en alle andere toepasselijke heffingen op de bestelling. Deze kosten worden automatisch berekend en duidelijk weergegeven tijdens het bestellingsproces. De kosten worden samen met de prijs van het gekochte product van de rekening van de consument gedebiteerd. 
 
Artikel 10 - Verzending 
1.  The Road Not Taken BV werkt samen met derde partijen voor de verzending van bestellingen. De kosten hiervoor worden duidelijk weergegeven tijdens het bestellingsproces. 
2.  Vermelde verzendings- en leveringsdata zijn wegens die samenwerking met derde partijen indicatief. The Road Not Taken BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen, beschadigingen of kosten die veroorzaakt worden door de niet-naleving van de vermelde verzendings- en leveringsdata. 
 
Artikel 11 - Garantie 
1.   The Road Not Taken BV staat ervoor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties.  
2.    Indien deze producten toch tekortkomingen of gebreken vertonen, worden ze door The Road Not Taken BV binnen de geldende garantietermijnen en – voorwaarden volgens de Belgische wet kostenloos vervangen. The Road Not Taken BV wordt dan weer eigenaar van het vervangen product. 
 
 
 
 
 

Afdrukken